EPD - Miljövarudeklaration

EPD står för ”Environmental Product Declaration” (Miljövarudeklaration) och är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. Här finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning.

EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklaration

Vad får du reda på i en EPD?

Från en EPD kan man bland annat få reda på klimatpåverkan från en byggprodukt. Enheten som klimatpåverkan redovisas i kallas koldioxidekvivalenter, CO2e, och redovisar klimatavtrycket för produkten.

För våra produkter på Weber framkommer det i en EPD hur stort CO2-avtryck är per kg produkt. Därför är det också viktigt att veta materialåtgången av produkten för att kunna beräkna klimatpåverkan från olika materialval. 

Vad tittar man på i en EPD?

Idag tittar vi främst på klimatpåverkan som uppkommer vid tillverkning av produkter, i så kallade Produktskedet, eller A1-A3. Det är oftast där den största klimatpåverkan ligger om man ser på en livscykelanalys för byggprodukter.

När används EPD?

EPD används i byggprojekt där man vill veta klimatpåverkan från materialet som används. Då räknar man på materialåtgången för projektet, använder EPD:n och får en totalsumma för det CO2-avtryck som det medför. 

Sedan 1 januari 2022 är det obligatoriskt att utföra en klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Informationen om byggproduktens klimatpåverkan (A1-A3) används i klimatdeklarationen för att ge produktspecifik data. Om projektet inte har tillgång till EPD så måste man istället använda bransch-/generiska siffror för att beräkna klimatpåverkan.

Om ett byggprojekt använder produkter som har en EPD kan det även ge poäng i miljöcertifiering enligt t.ex LEED eller BREEAM. 

Kan man jämföra en EPD med en annan EPD?

Standarden för hur man genomför livscykelanalysen till EPD:n (EN 15804) säger att du endast får jämföra produkter på byggnadsnivå. Därför ska du istället fråga dig om det krävs samma materialåtgång för att klara samma tekniska prestanda, funktionskrav m.m. 

Det är alltså först när du ser till det specifika projektet och den totala klimatpåverkan som produkten får i sin applikation, som du kan jämföra olika lösningar. Det krävs stor LCA-kunskap för detta, och på Saint-Gobain finns det flertalet LCA-specialister. Givetvis behöver man ta hänsyn till samtliga prestandkrav som ställs på konstruktioner och byggnaden.

Observera att materialåtgång har en stor påverkan. På Weber har vi verifierade åtgångstal för till exempel våra golvprodukter. Kontakta din kontaktperson på Weber för mer information.

Övrig info om EPD:er

  • Omfattning – En EPD kan ha olika omfattning och redovisa hela eller delar av produktens miljöpåverkan under sin totala livscykel. Man pratar om olika livscykelskeden till exempel Produktskedet (A1-A3). Läs mer om livscykelanalys här.
  • Beräkningsgrund – En EPD kan vara baserad på verkliga data eller på generella uppgifter. Webers EPD:er är huvudsakligen baserade på verkliga data, och vi vill vara så transparenta som möjligt för våra kunder som vill göra ett medvetet val. Därför väljer vi inte klimatkompensation utan satsar istället på forskning och innovation och produktförbättringar, så som att finna nya typer av råmaterial med lägre klimatavtryck.
  • Kvalitet – En EPD kan vara helt självdeklarerad eller kvalitetsgranskad av oberoende experter. Webers EPDer följer kraven på redovisning enligt ISO14025 och EN15804, och är granskade av oberoende certifieringsorgan.

Vill du hitta våra EPD:er finns de samlade med övriga dokument kopplade till respektive produkt här på webbplatsen. (Sök Produkt och hämta under flik Dokument. Om du skapar Objekts-/Projektpärm, kommer de med automatiskt).


 

 

Våra e-tjänster