Webers miljöarbete

Webers hållbarhetsarbete

Vi har en ambitiös färdplan för vårt hållbarhetsarbete fram till 2030 som inkluderar arbete med både miljö, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Vårt långsiktiga klimatmål är att vi som företag ska bidra till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045. Läs mer om vårt klimatarbete här.

Färdplan med fyra fokusområden

Inom budskapet ”Vi bygger hållbarhet” samlar vi vår färdplan för hållbarhetsarbetet. Färdplanen inkluderar målsättningar delmål och initiativ kopplat till fyra fokusområden:

  • Innovativa och cirkulära lösningar

  • Ansvar hela vägen

  • Kunskap och framtidstro

  • Hållbart agerande – i alla lägen

Innovativa och cirkulära lösningar

Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Därför använder vi återvunna råvaror i allt större utsträckning, både i produkter och i förpackningar. 

Råvaruutvinning är Webers största miljöavtryck och därför arbetar vi exempelvis med att fasa ut natursand och naturgrus till förmån för alternativ och återvunnen ballast. 2020 påbörjades ersättning av natursand i större skala och 2035 ska all natursand ha ersatts med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast i samtliga produkter. Webers produkter ska ha låg miljöpåverkan där vi inte tar ut mer naturresurser än nödvändigt. På så vis uppnår vi våra klimatåtaganden och skapar cirkulära kretslopp.

Weber deltar i Golvbranschens kretsloppsmärkning. Systemet möjliggör en enkel identifiering av vilka produkter som ingår i golvkonstruktionen och vad de innehåller. På så sätt kan fastighetsägaren ha full kontroll om det kommer nya rön om ett ämnes påverkan på hälsa och miljö. Dessutom underlättas återvinning när golvet väl ska bytas. 

Ansvar hela vägen

Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och optimera såväl resursanvändningen som våra produkters hälsopåverkan. Vårt ansvar sträcker sig från inköp av material, till tillverkning och transporter, där våra leverantörer och samarbetspartners spelar en viktig roll. 

Vid val av leverantörer och underleverantörer fokuserar vi på företag som delar våra värderingar, säkerställer anständigt arbete för sina anställda, respekterar mänskliga rättigheter och begränsar påverkan på miljön. Utöver certifieringarna ISO 14001, 9001 och 50001, har vi ett uppsatt program för att se till att både vi och våra leverantörer tar sitt sociala ansvar i värdekedjan.

Sedan 2018 använder vi el från enbart förnybar energikälla. Vårt mål är att samtliga fabriker ska bli fossilfria och att vi endast använder förnybar energi i verksamheten. Genom succesiv omställning så har vi idag vår första fossilfria fabrik, i Sala och i Göteborg är vi på god väg. 

Kunskap och framtidstro

Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi inspirera och påverka andra aktörer till att agera hållbart. Detta gör vi exempelvis genom webinarier, utbildningar, samarbetsprojekt och initiativ med fokus på hållbara lösningar och innovationer.

Vi arbetar aktivt med livscykelanalyser, LCA, för att bedöma våra produkters och systems totala miljöpåverkan. Resultatet samlas i miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Weber var en av de första i branschen när vi tog fram vår första EPD år 2013. Idag har vi mer än 140 EPD:er för våra produkter. Informationen i EPD:n används vid klimatdeklaration av en byggnad för att tillgodose produktspecifik data framför generisk data. Läs mer här.

Via Weber institutet erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för våra kunder och återförsäljare. Genom våra utbildningar vill vi ge dig som deltagare kunskap kring våra system och produkter och göra dig tryggare och mer professionell i arbetet med dem. Läs mer här.  

Som medlemmar i ett antal branschorganisationer stödjer vi olika initiativ kopplat till hållbarhet. Weber är b.la medlemmar i branschorganisationen GBR (Golvbranschen), Mur- och Putsföretagen och Svenska betongföreningen. Via Saint-Gobain Sweden AB är Weber även medlemmar i Malmös färdplan LFM30 samt tar en engagerad del i Fossilfritt Sverige 2045.

Hållbart agerande – i alla lägen

På Weber är vi stolta över att driva utvecklingen av en mer hållbar byggbransch, såväl gällande miljö och klimat som etik och socialt ansvar. Den ambitionen gäller i stort som smått – från att källsortera till att välja digitala möten framför långa resor, eller att främja initiativ kopplade till mångfald och jämställdhet. Utöver det tar vi ett aktivt samhällsansvar genom olika sponsringsaktiviteter, för att skapa goda livsmiljöer och förbättra vardagen. Det finns många sätt att visa vägen framåt.

Hälsa och välbefinnande är prio ett. Därför har Saint-Gobain ett gemensamt kontrakt med alla sina anläggningar och verksamheter över hela världen för att aktivt arbeta mot målen: noll arbetsrelaterade olyckor, noll arbetsrelaterade sjukdomar och noll miljöolyckor, samt minimal miljöpåverkan från sin verksamhet.

Hållbarhetsrapport

Weber och Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram en egen rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022. 

Hållbarhetsrapport 2022

Weber har EPDer på många produkter
Läs mer

Fler steg i produktens livscykel redovisas i våra EPD:er

För att göra det enklare att välja produkter med hänsyn till klimatavtryck arbetar vi kontinuerligt med att ta fram tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer, EPD:er, för våra produkter.

Medarbetare
Läs mer

Våra hållbara golv var startskottet för arbetet med EPD:er

Våra golvavjämningsprodukter var först ut i sortimentet att verifieras med EPD:er. Fortfarande är vi den enda svenska tillverkaren av golvavjämningsprodukter som tillhandahåller EPD:er.

Weber har EPDer för flertalet betongprodukter
Läs mer

EPD:er till hjälp för att göra CO2-budget 

På Weber är vi övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en CO2-budget att förhålla sig till på samma sätt som byggprojekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget.

Våra e-tjänster