Ordlista

Ordlista

Weber arbetar aktivt med system för produktbedömning och nu på senare tid även med miljöcertifieringssystem. I detta miljöarbete stöter man ofta på termer och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Nedan har vi sammanställt ett antal termer och vad de betyder.

Förkortning Betydelse
ACP Alternative Compliance Path (LEED)
BASTA Byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet
BREEAM Miljöcertifieringssystem. BRE Environmental Assessment Method (ursprung England)
BVB Byggvarubedömningen
BVD Byggvarudeklaration
CE Conformité Européenne, i överensstämmelse med EG-direktiven.
CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme
CLP Classification, Laballing and Packaging (EU-förordning)
CMR-ämnen Carcinogena, Mutagena och Reproduktiontoxiska ämnen
CPR Byggproduktförordningen (Construction Products Regulation)
DoP Prestandadeklaration (Declaration of Performance)
eBVD Digital byggvarudeklaration
EPD Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration)
KemI Kemikalieinspektionen
LCA Livscykelanalys
LCC Livscykelkostnad
LEED Miljöcertifieringssystem. Leadership in Energy and Environmental Design (ursprung USA)
MSDS Material Safety Data Sheet, identiskt med SDS (Safety DataSheet)
PCR Product Category Rules (Beräkningsgrund för miljövarudeklaration, EPD)
REACH Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (EU-förordning)
SDS Säkerhetsdatablad (Safety DataSheet)
SGBC Sweden Green Building Council

Våra e-tjänster