Ordlista

Ordlista

Weber arbetar aktivt med system för produktbedömning och nu på senare tid även med miljöcertifieringssystem. I detta miljöarbete stöter man ofta på termer och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Nedan har vi sammanställt ett antal termer och vad de betyder.

FörkortningBetydelse
ACPAlternative Compliance Path (LEED)
BASTAByggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet
BREEAMMiljöcertifieringssystem. BRE Environmental Assessment Method (ursprung England)
BVBByggvarubedömningen
BVDByggvarudeklaration
CEConformité Européenne, i överensstämmelse med EG-direktiven.
CEEQUALCivil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme
CO2-budgetGräns för total mängd koldioxidutsläpp
CO2eKoldioxidekvivalenter, enhet för att mäta samlad klimatpåverkan från utsläpp av olika växthusgaser, förkortas vanligen CO2e.
CLPClassification, Laballing and Packaging (EU-förordning)
CMR-ämnenCarcinogena, Mutagena och Reproduktiontoxiska ämnen
CPRByggproduktförordningen (Construction Products Regulation)
CSR    Corporate Social Responsibility, eller ”Företags samhällsansvar”, innebär arbetet för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
DoPPrestandadeklaration (Declaration of Performance)
eBVDDigital byggvarudeklaration
EPDMiljövarudeklaration (Environmental Product Declaration)
Fossilfritt SverigeSaint-Gobain Sweden AB står bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan att uppnå netto nollutsläpp 2045.
GHG    Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden som används av nationer och företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.
KemIKemikalieinspektionen
KlimatdeklarationKlimatdeklarationen redovisar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från en byggnad under byggskedet och användningsskedet. 
Klimatkompensation    Åtgärder som kompenserar en produkts eller verksamhets klimat-fotatvtryck genom minskande, undvikande eller bindande av motsvarande mängd växthusgasutsläpp utanför produkten eller verksamhetens systemgränser i certifierade projekt.
Klimatneutral    Netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Strategin är att i första hand minska faktiska utsläpp men att kompensationsåtgärder kan användas för att uppnå klimatneutralitet.
Klimatneutral produktionAtt produktion är klimatneutral innebär att den inte står för några utsläpp av växthusgaser. Exempelvis Scanspac produktion i Glanshammar och Sala.
LCALivscykelanalys
LCCLivscykelkostnad
LEEDMiljöcertifieringssystem. Leadership in Energy and Environmental Design (ursprung USA)
LMF30Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
Miljöbyggnad   Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering av byggnader
Miljövarudeklaration   EPD (Environmental Product Declaration)
MSDSMaterial Safety Data Sheet, identiskt med SDS (Safety DataSheet)
Netto nollAktiviteter inom värdekedjan gör att slutprodukten inte påverkar växthuseffekten.
PCRProduct Category Rules (Beräkningsgrund för miljövarudeklaration, EPD)
Prestandadeklaration  DoP (Declaration of Performance)
REACHRegistration, Evaluation, Authorization of Chemicals (EU-förordning)
Scope    GHG Protocol delar upp företagens utsläpp i tre olika "scope".
Scope 1Direkta växthusgasutsläpp, som Saint-Gobain som verksamhet äger och har direkt kontroll över.
Scope 2Indirekta utsläpp från produktion av energi som köps och förbrukas av Saint-Gobain.
Scope 3Alla andra indirekta utsläpp som sker i koncernens värdekedja.
SDSSäkerhetsdatablad (Safety DataSheet)
SGBCSweden Green Building Council
SUISSafety Use Instruction Sheet
VäxthusgaserLeder till global uppvärmning, till exempel koldioxid och metan är olika typer av växthusgaser.

Våra e-tjänster