Livscykelanalys och EPD

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Resultatet av livscykelanalysen för varje produkt redovisas i en så kallad produktvarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD).

Materialets livscykel

Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan vi som företag rikta våra miljöansträngningar åt rätt håll och bidra till att minska negativ miljöpåverkan – både i vår egen verksamhet, hos våra leverantörer och hos våra kunder under materialsystemens hela användningstid. Vi har inom Weber arbetat med livscykelanalyser för våra produkter sedan 1990-talet, då vi påbörjade certifieringen av vårt miljöledningsarbete enligt ISO 14001. EPD (Environmental Product Declaration) är en deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv. En EPD följer en europeisk standard (EN 15804) och är tredjepartsgranskad. Från en EPD kan man bland annat få reda på klimatpåverkan från en byggprodukt. Weber var en av de första i branschen med att EPD-verifiera produkter när vi tog fram vår första EPD år 2013. Idag har vi EPD:er för 100 produkter. Läs mer om EPD här.

 1. Steg 1 - Råvaruuttag

  Merparten av Webers produkter består av sand och cement. Största delen av slutproduktens miljömässiga påverkan uppstår i detta steg, därför Weber lägger stort fokus på valet av råmaterial och avståndet till produktkällorna. För att minska förbrukningen av naturresurser arbetar vår utvecklingsavdelning ständigt med att använda mer återvunnet material som råvara (exempelvis "gröna bindemedel") och att minska andelen ny sand i produkterna.

  Exempel:

  • Tre av våra fem torrbruksfabriker ligger i direkt anslutning till täkten där sanden utvinns. För att minimera påverkan på den lokala miljön har vi löpande övervakning av vårt dagvatten och materialhantering, och återfyller överskottssand för bästa möjliga återställande av miljön.
  • Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet. Läs mer om hur man kan minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber.
  • Samtliga anläggningar har dammfilter som samlar upp dammet som uppstår. Dammet hamnar i strumpa som sedan återför materialet till silon och som sedan kan användas i tillverkning av nya produkter.
 2. Steg 2 - Produktion

  Webers produktionsprocess förbrukar lite energi och vatten, men arbetar ändå på att minska behoven. Weber har också övergripande mål för att reducera och återvinna avfall som genererats på anläggningarna. Avfallet är i huvudsak icke-farligt, och när det inte kan återvinnas internt, kan det ofta användas som sekundärt råmaterial.

  Exempel:

  • Vi arbetar löpande med att minska vår energiförbrukning. Vår största energiförbrukare är sandtorkning, där vi i flera fall har bytt ut olja som energikälla till naturgas/gasol, för att minska koldioxidutsläpp och minska risken för markförorening vid transport och lagring.
  • Vingåkerfabriken har konverterat från olja till gasol som energikälla, både när det gäller sandtorkning och uppvärmning. På detta sätt har man kunnat spara 680 ton olja/år och minskat koldioxidutsläppen med 14%. Det fanns också stora risker med en oljetank på området då eldningsoljan är skadlig för miljön vid spill.
 3. Steg 3 - Logistik

  Webers anläggningar är strategiskt placerade nära kunder och arbetsplatser. Närheten minskar transportens inverkan på miljön. Vi arbetar också löpande med att optimera flödena för att minska mängden transporter.

  Exempel:

  • Vi finns nära våra kunder genom att ha fabriker och lager i storstadsområdena, och ett väl utbrett återförsäljarnät över hela landet. 
  • Weber, Gyproc och ISOVER har ett gemensamt lager i Söråker, Sundsvall. Att samlasta produkter från tre företag minskar koldioxidutsläppen och belastningen på miljön.
 4. Steg 4 - Installation

  Att öka användarens komfort är en nyckelfråga för Weber: lättvikts- och dammreducerade produkter tillmötesgår användarkrav på arbetsplatsen. Åtgångsberäkningar, emballage och förpackningar utvecklas för att undvika spill och minska mängden avfall på arbetsplatserna. Weber är anslutet till ett returpallsystem och förpacknings- och tidningsinsamling för effektiv återanvändning av lastpallar och återvinning av säck och plast.

  Exempel:

  • Vi har bilar, storbehållare, pumpar, blandare, slangar, sprutor och annan utrustning anpassade för att underlätta applicering efter aktuella behov.
  • Maskiner underlättar arbetet för människan, med bland annat bättre ergonomi och minskad tidsåtgång och minskad exponering för damm.
  • Exakta leveranser i anpassade behållare ger minimalt avfall av material och emballage.
  • Weber levererar bulkmaterial i slutna silos utan emballage vilket bidrar till bättre och säkrare arbetsmiljö med mindre tungt arbete och mindre damm. Till HTB och TB10 fickor levereras också en säkerhetsplattform som skyddar arbetaren. Överskottsmaterialet återtas av pumpbilarna och används till nästa projekt.
 5. Steg 5 - Användning

  Webers produkter har bidragit till byggandet av hållbara byggnader i över 100 år. Tack vare olika isolerade fasadlösningar har t.ex. byggnaders energieffektivitet ökat drastiskt. Dessutom kräver Webers produkter väldigt lite, eller nästan inget underhåll, vilket ökar komforten för byggnadens ägare. På det viset bidrar Webers lösningar med att minska byggnaders miljömässiga påverkan samtidigt som de ökar välbefinnandet hos människorna som bor där.

  Exempel:

  • Beräkningsverktyg för optimering av t.ex. energiprestanda, åtgångsmängder mm, anpassat för produkttyp och användningsområde.
  • Webers golvlösningar är lågemitterande och kan kompletteras med lågemitterande ytskikt. Vissa golvlösningar kan användas utan ytskikt vilket minimerar risken för emissioner. P-märkningen verifierar god inomhusmiljö (emissionstester av VOC, formaldehyd, ammoniak och sammansatt golvkonstruktion samt lukttester).
  • P-märkta fasadsystem
  • P-märkta golvavjämningsprodukter
  • P-märkta betongprodukter
  • CE-märkta våtrumssystem
 6. Steg 6 - Efter användning

  Webers produkter består till största del av naturmaterial som i vissa fall kan krossas och återanvändas som fyllnadsmaterial när en byggnad rivs. Förutsättningarna varierar beroende på material och plats. Kontrollera vad som gäller vid varje enskilt fall.

Plattsättningsprodukter med EPD

Våra e-tjänster