Vanliga frågor (FAQ)

Allmänna

Telefontider:

 • Tekniksupport: vardagar 08:00-16:00
 • Orderavdelningen: vardagar 07:00-16:00
 • Pumpbilsbokning i Vingåker: vardagar 07:00-15:00

Kontaktuppgifter till Orderavdelningen

Weber säljer direkt till återförsäljare och Certifierade Weber Golventreprenörer. Vi hänvisar alla andra till våra återförsäljare. 

Här hittar du våra återförsäljare

Betong

Man brukar säga att ”betongvintern” börjar vid +5C. Det innebär att produkter som ska blandas med vatten inte bör användas när det är kallare än +5C då det finns en risk att vattnet fryser innan betongen har börjat härda. 

Weber har ett antal betongprodukter som är framtagna speciellt för att användas vid kallare temperaturer än +5C. Se Webers vinterprodukter här.

Weber rekommenderar inte att våra produkter används i temperaturer över +30C. Ökad temperatur gör att materialet härdar väldigt snabbt och risken för att det spricker blir större.  
 

Det är olika åtgång på våra olika produkter. Detta beror på hur mycket produkten ska blandas ut med vatten samt vilken skikttjocklek produkten ska läggas i.  Se respektive produktsida för information om materialåtgång.

För de flesta produkter är åtgången angiven antal kg per m² per mm tjocklek. 
Exempel: åtgången för weber vitbetong, blandad med rekommenderad mängd vatten, är 2kg per m2 och mm. Det innebär att det går åt ca 20 kg per m2 vid en skikttjocklek på 10mm = 1 säck.

Tryckhållfastheten är ett mått på betongens styrka och mäts oftast i MPa. All relevant data för våra produkter anges på produktsidorna. För mer specifik information, vänligen kontakta Weber Tekniksupport: tekniksupport@weber.se

Här hittar du alla Webers betongprodukter
 

Produkternas rekommenderade skikttjocklekar visas på respektive produktsida. Skikttjocklekarna bör ses som vägledande för val av produkt.

Kontakta Weber Tekniksupport tekniksupport@weber.se om du är osäker på om en produkt kan läggas i en tjocklek över eller under det rekommenderade värdet.  

Här hittar du alla Webers betongprodukter

Ja, nästan alla våra ytskyddsprodukter har en karbonatiseringsbromsande effekt. Exempel på dessa är weber concrete paint, weber REP 995 och weber REP 990.

Golvavjämning

Att en produkt är fuktskadestabil eller vattenskadestabil innebär att den kan utsättas för tillfälligt fritt vatten och sedan torka ut utan att ändra sin form eller dimensioner.

När produkten utsätts för fritt vatten över tid kan produktens hållfasthet minska, framförallt ythållfastheten. Hållfastheten återgår normalt vid uttorkning, men ibland kan ythållfasthetsminskningen kvarstå även efter uttorkning, framförallt om vattenbegjutningen skedde tidigt under härdningsförloppet.

Webers golvavjämning tål även miljöer som har konstant förhöjda fuktnivåer, exempelvis källare med begränsad mängd tillskjutande fukt.

Weber har produkter som tål högre nivåer av fukt inomhus samt produkter som kan tåla konstant vattenbegjutning och utomhusmiljö. För utomhusmiljö rekommenderas weberfloor outdoor SL eller weber REP flow.
 

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av RISE. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser inomhusmiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper.

En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Läs mer om P-märkta golvprodukter här.

Golvavjämning är en enkel metod för att skapa en plan och jämn yta som uppfyller de krav som ställs inför ytskiktsbeläggning. 

Golvavjämning har lägre alkalitet/pH och även en förmåga att absorbera limfukt vilket minskar risken för nerbrytning av lim och matta. 

Torktiden för normaltorkande produkter beror främst av skikttjocklek, omgivande temperatur och relativ fuktighet i rumsluften. Tjockleken har normalt störst inverkan följt av temperatur och luftfuktighet. Normal luftomsättning behövs för att ventilera bort den fukt som lämnar materialet. En tumregel för normaltorkande golvavjämning är att det tar ca. en vecka per cm skikttjocklek, att torka. Denna tumregel gäller upp till tre cm skikttjocklek.  

Självtorkande produkter är beläggningsbara enligt tid angiven på produktdatablad och förpackning. . Angivna tider gäller vid 20 grader och 50% relativ luftfuktighet. Vvid kallare temperatur och högre relativ fuktighet i rumsluften ökar tiden innan produkten är beläggningsbar.  

Vid användning av självtorkande produkt ska underlaget alltid vara uttorkat enligt aktuellt fuktkrav innan applicering av den självtorkande produkten sker. 

Webers avjämningsmassor är fuktskadestabila och behöver inte avlägsnas/rivas ut efter en fuktskada utan endast torkas ut och därefter kan de normalt beläggas igen. Vid varaktig fukt över 95% RF sjunker hållfastheten något mer än för betong. 

Normal golvavjämning ska inte utsättas för varaktiga fuktnivåer över 95% RF. Önskas avjämning ske i miljöer med konstant hög fuktbelastning rekommenderas weberfloor outdoor SL eller en av Webers betongprodukter.

Det finns många olika typer av betonger och golvavjämning som kan skilja sig väsentligt åt, men generellt så att skillnaden ofta marginell i tunna skikt. I tjockare skikt, över ca. 3 cm torkar avjämning normalt snabbare eftersom den har en öppnare porstruktur som underlättar diffusionsuttorkning. 

Primer:

 • binder damm och lösa partiklar.
 • hindrar luft från underlaget att stiga upp till ytan och skapa blåsor på den nylagda avjämningsmassan.
 • skapar bättre vidhäftning.
 • minskar vattenabsorptionen till underlaget.


Primern hälls eller sprayas ut på underlaget och borstas därefter in i två omgångar.

Tänk på att temperaturen på underlaget ska vara minst 10 grader och bör vara under  25°C när primning sker. Obs! Om primern har legat mer än 48 timmar rekommenderas att en ny primning utförs.

Läs mer om weberfloor 4716 primer

weberfloor 4716 primer är diffusionsöppen och påverkar endast uttorkningen av bjälklaget marginellt.

En pågjutning ger alltid en förlängd torktid så vida inte betongen är så kallad självtorkande betong eller om betongen redan har torkat ner till angivet RF-krav innan avjämningsmassan applicerades.

Tjocka skikt kan öka betongens torktid väsentligt och då rekommenderas att betongen får torka ut innan avjämningsmassan appliceras, alternativt att detta tas hänsyn till vid bedömning av torktid. 

 1. Riv ut mattan. Eventuellt kan en mattstripper behövas.
 2. Slipa golvet med hjälp av en golvslip så att alla limrester försvinner.
 3. Prima golvet med weberfloor 4716 primer och blanda 1:3 d.v.s. en del primer och tre delar vatten enligt instruktion i produktdatablad och primerförpackning.  Åtgång ca 0,15 l (ospädd primer)/m2.
 4. Sätt ut avstängarlister vid tröskeln till angränsande rum så att golvavjämningen inte rinner över tröskeln och du får en jämn kant. Avstängarlister finns i olika höjder 15, 30 och 50 mm. Använd den som är mest lämpad.
 5. Använd avjämningsmassa weberfloor 110 fine som blandas med vatten enligt instruktion på produktblad. Häll i vatten först i blandningskärlet och sedan torrpulver och blanda med maskin ca 2 minuter. Beräkna åtgången på avjämningsmassan med 1.7kg/mm/m2, d.v.s. det går åt 17 kg torrpulver att avjämnna 10 mm skikttjocklek på 1 m2. .
 6. Låt torka. Du kan gå på avjämningsmassan efter ca 3 timmar och nu kan du ta bort avstängarlister.
 7. Innan du lägger plastfolie på golvet får du vänta ca 4 - 7 dagar, beroende på hur tjockt du har lagt weberfloor 110 fine. I produktbladet framgår torktider.
 8. Nu kan du lägga underlag och sedan parketten.

Vid normaltorkande produkter gäller lim och ytmaterialtillverkarens anvisningar avseende fuktkriterier. Se även information på golvavjämningens produktdatablad.

Vid användning av självtorkande avjämningsmassa för tidig mattläggning följs instruktionerna på golvavjämnings produktdatablad. Underlaget måste dock alltid vara uttorkat enligt de krav som gäller för aktuell ytbeläggning. 

Nej, avjämningsmassor är fuktskadestabila och behöver därför inte avlägsnas efter en fuktskada. 

Vid nybyggnation rekommenderas en minsta skikttjocklek om 10 mm för att ge skydd mot betongens höga alkalitet och ge fukten från mattlimmet möjlighet att kunna absorberas av golvavjämningen.

Vid renovering på befintlig betong rekommenderas en minsta skikttjocklek med golvavjämning om 5 mm. 

 • Vid flytande parkett kan avjämningsmassan beläggas vid < 90% RF om tätskikt används, exempelvis 0,2 mm åldersbeständig plastfolie.
 • Vid direktlimmad parkett ska du följa limleverantörens anvisningar. 

Vid kallare temperaturer förlängs uttorkningstiden. Vid applicering av golvavjämning rekommenderas att temperaturen är över 10 grader under de tre första dygnen för att ge rätt förutsättningar för produktens hållfasthetsutveckling.  

Kartongbeklädda gipsskivor är känsliga mot fukt pga. risk för mikrobiell påväxt och nedsatt hållfasthet i kartongen. Normalt behövs dock inget skydd av gipsskivan utan avjämningsmassan kan appliceras så att den hamnar dikt an gipsskivan eftersom fuktbelastningen på gipsskivan endast är tillfällig.  

Vid osäkerhet kan exempelvis en bit tejp placeras på gipsskivans nederkant för att förhindra kapillärtransport av fukt från avjämningsmassan till gipsskivan. Tänk på att inte tejpa för högt upp på gipsskivan då tejpen kan försvåra exempelvis spackling och målning. 

Tänk på att tätning behövs mellan gipsskiva och golv innan avjämning sker.
 

Vanliga frågor om Serporoc

Nej, Serporoc är ett tvåstegstätat dränerat system och uppfyller samtliga krav i BBR.

Nej, vår bedömning är att Serporoc är det mest beprövade fasadsystemet som finns på marknaden idag, och kan därmed inte klassas som en riskkonstruktion.

Serporoc kan monteras på samtliga fasadkonstruktioner vi känner till på den svenska marknaden.

Om fasaden är utförd på ett korrekt sätt samt översyn görs med jämna mellanrum för att detektera exempelvis mekaniska skador, så är en rimlig livslängd 50–100 år beroende på utsatthet.

Minsta isolertjocklek är 50 mm för att undvika risk för kondens i stommen, max tjocklek är 100 mm.

I renovering kan upp till 300 mm isolering användas. I nyproduktion med prefabricerade betongelement kan upp till 350 mm isolering användas i kombinationer med exempelvis PIR – dock används alltid minst 30 mm mineralull som putsbärare.

Om enbart Serporoc (endast mineralull) används, klassas hela systemet som obrännbart och därmed krävs inget brandgodkännande för att uppfylla kraven från BBR. Om man vill kombinera systemet med andra isoleringar har vi ett brandgodkännande tillsammans med PIR från IKO.

Nej. Vi på Weber har valt att inte förlita oss på plastfästen eller fästen som kan rosta sönder, utan hänger hela putsskiktet med rostfria fästen in till stommen.

Ja, Serporoc kan användas med alla våra ytstrukturer, från slät yta upp till 8 mm spritputs.

Ja, Serporoc kan användas på alla höjder, dock rekommenderas enbart rivputs som ytskikt på höjder över 30 meter.

Ja, samtliga komponenter i systemet är godkända enligt bland annat Basta och Svanen. Vi har även EPD:er (miljövarudeklarationer) på systemet och komponenterna som ingår.

Nej, Serporoc är uppbyggd av mineraliska putsskikt vilket förhindrar förekomsten av fritt vatten på ytan. Detta gör att alger inte får fäste utan att biocider behöver användas. I och med detta består effekten under hela livslängden och är inget som avtar över tid.

Nej, eftersom systemet endast använder dragkraften i stålet kan fästena begränsas till ett par kvadratmillimeter vilket i princip inte ger någon köldbrygga alls. Köldbryggorna av fästena är redan kompenserade för i isoleringens lambdavärde.

Ja, i och med fästets utformning får man en väldigt bra fjädereffekt. Det i kombination med 40 kg puts/kvadratmeter ger en otroligt bra ljudkomfort. Om man kombinerar med weber design bricks får man ytterligare 40 kg, vilket gör fasaden ännu bättre.

Nej, det är inget krav, men för att säkerställa att man får ett bra resultat rekommenderar vi alltid att du använder dig av en CWF-entreprenör (det vill säga en certifierad Weber-entreprenör).

www.se.weber/cwf hittar du en komplett lista över de entreprenörer som är utbildade av Weber.

Nej, vissa färger kan göra mer skada än nytta. För mer information kontakta gärna Weberansluten återförsäljare.

Betong och murverk är inte fuktkänsliga material i sig, men för att inte få skador längre in i huset rekommenderar alltid Weber tätning under fönster i kombination med dränerat fästbleck. Även balkonger, socklar med mera bör fuktprojekteras.

Våra e-tjänster