Verksamhetspolicy och certifikat

Policy och certifikat

Weber Saint-Gobain Sweden AB är ett kvalitets, miljö och arbetsmiljöcertifierat företag med integrerat verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Verksamhetssystemet är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) och SS-EN ISO 45001 (arbetsmiljö).

För dig som användare av våra produkter innebär detta att vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med att säkerställa alla delar i vår verksamhet. Från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund.

I enlighet med de krav som ställs i såväl ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 granskas vårt ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) i planerade årliga revisioner, både interna och externa. Certifikaten är utfärdade av RISE, Research Institutes of Sweden.


Kvalitetsledning enligt ISO 9001

Weber Saint-Gobain Sweden AB har varit certifierade enligt den internationella kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 sedan 1995.


Miljöledning enligt ISO 14001

Som första tillverkare i Sverige av torrbruk är Weber Saint-Gobain Sweden AB, med samtliga anläggningar certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem innebär löpande noggrann genomgång av företaget och dess påverkan på den yttre miljön. Ett antal miljöaspekter har identifierats. Saint-Gobain Sweden ABs miljöarbete koncentreras i första hand på att minska de betydande miljöaspekternas inverkan på miljön.  


Verksamhetspolicy

Saint-Gobain Sweden ABs arbete ska genom engagerade och kompetenta medarbetare präglas av affärsmässig helhetssyn med ständig utveckling och förbättring av verksamheten i alla led från leverantör till kund. 

Våra e-tjänster