Verksamhetspolicy och certifikat

Policy och certifikat

Weber Saint-Gobain Sweden AB är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag med integrerat verksamhetssystem för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. Verksamhetssystemet är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

För dig som användare av våra produkter innebär detta att vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med att säkerställa alla delar i vår verksamhet. Från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. 
  
I enlighet med de krav som ställs i såväl ISO 9001 som ISO 14001 granskas vårt ledningssystem (kvalitet och miljö) i planerade årliga revisioner, både interna och externa. Certifikaten är utfärdade av RISE, Research Institutes of Sweden.

Kvalitetsledning enligt ISO 9001

Weber Saint-Gobain Sweden AB har varit certifierade enligt den internationella kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 sedan 1995.

Miljöledning enligt ISO 14001

Som första tillverkare i Sverige av torrbruk är Weber Saint-Gobain Sweden AB, med samtliga anläggningar certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem innebär löpande noggrann genomgång av företaget och dess påverkan på den yttre miljön. Ett antal miljöaspekter har identifierats. Saint-Gobain Sweden ABs miljöarbete koncentreras i första hand på att minska de betydande miljöaspekternas inverkan på miljön.  

Arbetsmiljö enligt AFS 2001:1

Som det första företaget inom sin bransch certifierades Saint-Gobain Sweden AB (dåvarande Optiroc AB) 2003 för ”Systematiskt Arbetsmiljöarbete” enligt AFS 2001:1.

I och med att AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete ersatte den tidigare Internkontrollen fattade Saint-Gobain Sweden AB beslut om att integrera detta i det befintliga verksamhetssystemet för ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt beslutades att systemet skulle certifieras för att trygga en kontinuerlig utveckling av systemet.

Det Systematiska Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt verktyg för att skapa en god arbetsmiljö. Läs mer om AFS 2001:1, varför ett företag väljer att införa ett arbetsmiljöledningssystem samt hur en certifiering går till.

Certifikat

Verksamhetspolicy

Saint-Gobain Sweden ABs arbete ska genom engagerade och kompetenta medarbetare präglas av affärsmässig helhetssyn med ständig utveckling och förbättring av verksamheten i alla led från leverantör till kund.

Vårt kvalitets- och miljöarbete ska koncentreras till:

  • medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan
  • att följa lagar och förordningar
  • utbildning och kommunikation
  • identifiering av miljöaspekter och uppfyllande av kvalitets- och miljömål
  • förebyggande av föroreningar, olycka och ohälsa

Policyn avser kvalitet, inre – och yttre miljö samt risker.

Våra e-tjänster