Användarvillkor

Detaljerna gör helheten

Det är viktigt att man redan under projekteringsstadiet väljer teknik och detaljlösningar som är anpassade till byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör Webers webbplatser och dokumentation viktiga hjälpmedel, men det är då också viktigt att följande fakta beaktas:

Weber hänvisar i sin tekniska information till hela kedjan från produkt till färdig byggnadsdel/funktion. Weber bedriver en omfattande utveckling av byggnadstekniska applikationer, vilka redovisas på Webers webbplatser och dokumentation. Bakom varje detalj ligger det ett omsorgsfullt utvecklingsarbete och en väl dokumenterad funktionsuppföljning.

I den tekniska informationen är det alltid helheten, dvs. detaljerna med samtliga ingående komponenter, som utvecklats och kontrollerats. Därför går det inte att i någon funktionslösning hänvisa till Weber-lösningar med mindre än att samtliga ingående komponenter verkligen är produkter anvisade av Weber.

Ansvarig utgivare

Syftet med denna webbplats, tillgänglig på adressen www.weber.se, är att ge information om Saint-Gobain Sweden AB, Webers aktiviteter.

Denna webbplats publiceras av:
Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Norra Malmvägen 76, Box 415, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00
Organisationsnummer: 556241-2592

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB, Weber, ägare av denna webbplats, kommer löpande att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa tillförlitligheten av all information som finns på denna webbplats när den publiceras, liksom dess tillgänglighet.

Weber förbehåller sig rätten att ändra eller rätta till innehållet i den information och de handlingar som publiceras på denna webbplats när som helst, utan förvarning.

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här på webbplatsen är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna för dokumenten på denna webbplats – och för varje annat element som skapats för webbplatsen – tillhör, om inte annat anges, Saint-Gobain Sweden AB, Weber som inte beviljar någon licens eller rättighet annat än rätten att besöka och navigera på webbplatsen.

Reproduktion av de dokument som publiceras på webbplatsen (särskilt fotografierna, filmerna och animationerna) godkänns endast för informationsändamål, och då endast för personligt och privat bruk. Reproduktion eller användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjudet, förutom då skriftligt tillstånd på förhand givits av Weber.

Företagsnamn, logotyper, produkter, varumärken och domännamn som nämns på denna webbplats tillhör Weber och får inte användas utan tillstånd.

Upplysningar och detaljer på denna webbplats förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Weber. Weber förbehåller sig rätten till ändringar.