Weber klimatmål

Vår klimatmålsättning: Netto noll 2045

Weber tillhör Saint-Gobain koncernen som i snart ett decennium har gjort mycket för att minska och redovisa sitt klimatavtryck. Koncernen har kunskapen och viljan att ta ansvar genom hela livscykeln.

Mål: Netto noll-utsläpp 2045

I Webers arbete mot netto noll-utsläpp 2045 använder vi oss inte av klimatkompensation utan hänvisar våra åtgärder till effektivisering och utvecklingsprojekt, till exempel i fabrik (omställning till 100 procent fossilfri energi i produktionen) och stora satsningar på innovationer och produktförbättringar.

Årlig klimatkartläggning

Den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, delar in kartläggning av utsläpp av växthusgaser i tre Scope. I korthet innebär Scope 1 direkta utsläpp från egna anläggningar, Scope 2 utsläpp från inköpt el eller värme och Scope 3 indirekta utsläpp som kommer från företagets värdekedja (t.ex. materialförbrukning, transporter, avfall, anställdas resor m.m.). 

Weber kartlägger årligen sina utsläpp i Scope 1–3, och har definierat årliga mål fram till 2030. Webers färdplan är en viktig del i Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan med det gemensamma målet om netto noll utsläpp 2045. Färdplanen bidrar också till Sveriges mål om en klimatneutral byggsektor samma år. 

Webers färdplan mot netto noll

För Webers del ligger det största klimatavtrycket i produktens materialformulering, i råmaterialanvändningen. För att hitta nya råmaterial och formuleringar för att minska klimatpåverkan satsar vi på forskning och utveckling. Forskningen bedrivs både i Sverige, för att ta del av lokala råmaterial och produktionslösningar, och på global nivå.

Inom detta område ska vi minska användning av råvaror från ursprungskälla och i stället öka innehåll av återvunnet material både i produkt och förpackningar samt satsa på innovation och nya råmaterial med lägre miljöpåverkan. Ett exempel är utfasning av natursand i våra produkter där vårt mål är att all natursand ska vara ersatt med alternativa råmaterial senast 2035. 

Weber var en av de första i branschen med att EPD-verifiera produkter, det vill säga, deklarera produkternas klimatpåverkan genom hela eller delar av livscykeln. Det tog sin början för drygt tio år sedan i samband med utvecklingen av en ny serie golvprodukter. Fokus var att genomföra förbättringar som minskar koldioxidavtrycket och satsningen ledde även till att man tog fram EPD:er på befintligt golvsortiment. De första EPD:erna lanserades 2013 och när den nya golvserien kom ut två år senare hade Weber lyckades sänka produkternas koldioxidavtryck med mellan 5 – 20 procent. Idag har Weber EPD:er inom samtliga produktområden och på golvsortimentet har produkternas koldioxidavtryck minskat med i snitt 20 procent. 
 

Vi optimerar våra fabriksprocesser genom olika åtgärder för att minska spill från produktionen. Det handlar både om att ta hand om vårt eget spill och att återföra returnerat material till produktion istället för att det ska gå på deponi. Exempel på detta är vår fabrik i Kvidinge där man återför material både från småsäck och fickor till nya produkter och körningar. 

Vi ser över våra processer och ställer om till mindre klimatintensiva energikällor. Idag är vår fabrik i Sala fossilfri och vår fabrik i Göteborg på god väg. Vi optimerar också våra processer för att minska energianvändningen. 

För att förstå och identifiera vårt koldioxidavtryck kartlägger vi all transportdata in och ut från våra enheter. Informationen analyserar vi och använder för att optimera processen och minimera klimatpåverkan. Idag har vi krav och mål på förnybara drivmedel. Vi arbetar tillsammans med våra transportörer för att skynda på omställningen och kunna erbjuda helt fossilfria transporter till våra kunder.  

Vårt största klimatavtryck uppkommer främst i vår värdekedja, framför allt från vårt råmaterial. Därför arbetar vi förutom med produktdesign och materialformulering även tätt med våra leverantörer för att sätta hållbarhet, miljö och innovation högre upp på våra gemensamma agendor.

Vi arbetar med utbildning och kunskapsspridning på olika sätt, till exempel genom att ge vägledning och tillhandahålla underlag för system på byggnadsnivå. I Weber fasadguide samlar vi våra system och produkter för den putsade fasaden. Våra system finns också med i Saint-Gobains renoverings- och KL-trä-guider. För de produkter som har EPD är det även möjligt att beräkna dess CO2-avtryck i samband med åtgångsberäkning för produkten.

Våra e-tjänster