Webers miljöarbete

Webers miljöarbete

Weber inom Saint-Gobain Sweden AB arbetar kontinuerligt och systematiskt för alla att alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund – ska ha högsta möjliga kvalitet, erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö och ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi arbetar därför målmedvetet med:

  • forskning och utveckling av material och lösningar.
  • att förhindra uppkomst av avfall och bidra till återvinning av material.

Vi vill erbjuda system och produkter som svarar upp mot aktuella och framtida krav, och att bidra med kunskap och erfarenhet i alla led genom hela byggprocessen så att våra kunder når sina mål för ett långsiktigt hållbart byggande.

Verksamhetsmål

Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat för att ständigt förbättra vår verksamhet – för våra kunder, för våra medarbetare, för miljön och våra ägare. De övergripande företagsmålen styr riktningen, och nedbrutna delmål styr aktiviteter inom alla delar av organisationen inom områdena:

Webers verksamhetsmål

Ingen som arbetar i, eller i anslutning till vår verksamhet eller våra produkter ska skada sig i samband med detta. Vi arbetar löpande med att identifiera risker, utbilda personal och kunder, genomföra åtgärder och följa upp resultat av åtgärderna, när det gäller både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Vår miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt. Under produkternas livscykel kommer miljöpåverkan i första hand från råvaruutvinning, härdning, torkning och transporter. 

Vi arbetar löpande för att identifiera och åtgärda punkter och aktiviteter som kan minska miljöpåverkan från våra processer, produkter och/eller system. Vi följer upp resultatet med regelbundna mätningar.
 

Med visionen att vara den ledande leverantören av byggmaterial och -system, är god lönsamhet en förutsättning för att utveckla produkter och verksamhet. För att ge våra kunder bästa möjliga service, idag och i framtiden. Vi arbetar löpande med att planera, organisera och strukturera oss för att effektivisera processer och resursutnyttjande, för att kunna återinvestera i kundvärde.

Några verktyg i lådan är bland annat vår Innovationsprocess för att ta fram de bästa produkterna för marknaden, våra fabrikers program som vi kallar World Class Manufacturing och ett ständigt och strukturerat arbete för effektiva stödprocesser.
 

Våra kunder är vår ledstjärna, och våra kunders behov på kort och på lång sikt, är i fokus för allt vi gör. Vi mäter varje år hur vår ambition stämmer mot verkligheten genom en omfattande kundundersökning. Resultatet använder vi för att förbättra vårt erbjudande och leverans.

Våra medarbetare är vår ryggrad och plattform. Därför vill vi att våra medarbetare ska må bra. Var och en ska veta vad som förväntas av honom/henne. Var och en ska ha goda kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Vi mäter varje år hur vår ambition stämmer mot verkligheten genom en anonym medarbetarundersökning. Resultatet använder vi för att löpande förbättra våra arbetssätt och kommunikation.

Våra e-tjänster