Viktigt att tänka på vid murning/putsning vintertid

Puts- och murbruk måste samverka med underlaget och härda till förväntad hållfasthetsnivå. Vid låga temperaturer och fuktigt väder försämras förutsättningarna för detta.

Murning och putsning vintertid

Hållfasthetstillväxthastigheten i cement är temperaturberoende och avtar när temperaturen sjunker. Detta innebär att bruket hårdnar långsammare och vid frysgrader finns risk för frysskador i bruket samt, för murbruk, en försämrad vidhäftning mot stenen.

Temperaturer runt +5°C 

Om temperaturen i bruket går under 0°C börjar vattnet frysa. Iskristaller bildas och förändrar bruket. Känsligheten för skador vid låg temperatur och hög fuktighet varierar för bruk med olika hållfasthet och om det är hydrauliskt respektive icke hydrauliskt. 

För att undvika skador ska temperaturen i bruket, underlaget och murstenar hållas över +5°C under arbetets gång. När temperaturen närmar sig +5°C är det därför viktigt ha en korrekt väderintäkning samt extern värmekälla för att tillsatsmaterialen i puts- och murbruk skall ge rätt effekt och att rätt hållfasthet ska uppnås i produkten.

Vid låga temperaturer kan pumpbarheten påverkas negativt, vid behov behöver slangar täckas in och varmvatten bör tillsättas till bruket. Sträva efter en arbetstemperatur om ca +15°C.

Frostskyddsmedel

Frostskyddsmedel påskyndar inte cementreaktionen utan minimerar risken att bruket ska frysa vid tillfälliga köldknäppar (om t ex värmaren skulle gå sönder). Viss uttorkning och hållfasthetstillväxt måste ske innan eventuell frysning sker. Frostskydd ersätter alltså inte normala vinteråtgärder, såsom väderintäckning och värme.