Putsning vintertid

Putsbruk måste samverka med underlaget och härda till förväntad hållfasthetsnivå. Vid låg temperatur och fuktigt väder försämras förutsättningarna för detta. Bruket hårdnar långsammare och vid frysgrader finns risk för frysskador i bruket.

Putsning vintertid med Webers putsbruk

Vinterklimatets inverkan på putsbruk

Om temperaturen i bruket går under 0°C börjar vattnet frysa. Iskristaller bildas och förändrar bruket. Det påslagna putsbruket hinner inte binda utan stelnar endast till. När vattnet fryser expanderar iskristallerna och utsätter bruket för ett tryck, som kan innebära ingen eller låg hållfasthet. Känsligheten för skador vid låg temperatur och hög fuktighet varierar för bruk med olika hållfasthet och om det är hydrauliskt respektive icke hydrauliskt.

Temperaturen i bruk och underlag ska hållas över +5°C under arbetets gång. Underlaget får inte vara så vått så att det inte suger och det får inte finnas någon vattenfilm på ytan.

Praktiska åtgärder vid vinterarbete

När temperaturen förväntas bli låg, riktmärket är +5°C i dygnsmedeltemperatur, följande åtgärder bör vidtas i god tid:

Utrustning

 • Ställningen justeras så att intäckning kan göras, dvs utan utstickande rör som hindrar eller skadar intäckningen.
 • Ställningen kläs in med armerad plastfolie eller likvärdigt material, som kan hålla värmen innanför intäckningen.
 • Ställning och intäckning förses med tak.
 • Utrustning för uppvärmning anskaffas i god tid före putsstart.
 • Tillgång till varmvatten säkras.
 • Bruksbehållare isoleras.
 • Utrustning för temperaturkontroll i putsskikt anskaffas.
 • Kontrollera kontinuerligt.

Vid putsning vintertid gäller särskilt:

 • Blanda bruket med varmvatten och eftersträva en brukstemperatur på +20°C.
 • Blandat bruk ska användas inom 60 minuter.
 • Vid pumpning ska pump och slangar vara isolerade så att inte bruket fryser fast och orsakar stopp.
 • Iskristaller på väggytan måste tinas bort innan bruket föres på. Inga frostpartier får finnas som kan äventyra vidhäftningen.
 • Kontrollera att underlaget har sugförmåga.
 • Även vintertid kan för- och eftervattning krävas.

Utförande