Plåtarbeten

Beslag och avtäckningar av plåt har till uppgift att skydda underliggande byggnadsdelar, täta mellan olika byggnadsdelar och material samt avleda vatten så att byggnadens stomme och fasadmaterial inte skadas.

Plåtarbeten

Plåtarbeten i samband med puts

En grundförutsättning för en hållbar och vacker putsad fasad är att anslutande plåtbeslag utförs och underhålls på ett riktigt sätt. Råd och anvisningar samt material- och utförandeföreskrifter för plåtarbeten återfinns i AMA Hus. Observera att AMA Hus ofta anger minimikrav. Det är en god idé att ha en marginal.

Tak

Gör ordentliga undersökningar och planera för att samutnyttja fasadställningarna vid åtgärder på taket. Alltför många putsfasader - även nya eller nyrenoverade - har förstörts av brister i funktionen hos ovanförliggande tak och avvattningssystem. 

Hela taket kan behöva kontrolleras då vatten och fukt inte enbart kommer från läckage genom yttertaket (med tak avses allt ovanför det översta inredda utrymmets innertak). Problem med smältvatten och isbildning kan kräva en total översyn och påverka putsarbetena. Det är vid renovering viktigt att få reda på samtliga orsaker till fuktskador innan man kan eliminera verkningarna.

Plåtmaterial

Olika plåtmaterial har olika egenskaper. Inte minst vid putsade fasader måste man ta hänsyn till detta. Olika material kan heller inte kombineras utan vidare.

Läs mer

Läs mer om plåtarbeten i Mur & Putsföretagens publikation "Rätt från början Puts & Plåt"

 

Utförande

Våra e-tjänster