Antal infästningar till isolerade fasadsystem

Byggnader med dominanta öppningar påverkas av invändig vindlast.

Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler SS-EN 1991-1-4 kap 5. Beställaren, eller beställarens ombud, ska i samråd med för objektet utsedd konstruktör lämna uppgifter om randzoner (storlek och utbredning) för respektive fasad. Därefter dimensioneras Webers fasadsystem för respektive fasad.

Bestämning av antal infästningar

Tillåten last för infästning:
webertherm 312 fäste tb = 0,3 kN

Antal infästningar per m² i normalfallet: 
Vid alla normala lastfall, exklusive randzoner, krävs 3 stycken infästningar/m² till Serporoc Fasadsystem.

Antal infästningar per m² efter kontroll av bärförmåga, s.k. provdragning: 
Vid infästning i material som ej kan hänföras till kända materialtyper, där vare sig densitet eller hållfasthet är kända, ska 10 st utdragsprov göras.

För att kunna utnyttja hela fästets kapacitet måste Fd > 0,30 kN för webertherm 312 fäste tb. Om ovanstående ej är uppfyllt måste aktuell Fd användas som dimensionerande last/infästning. Vid dimensionering ska det högsta och det lägsta provningsvärdet.   

Fk   0,2 (6 x Fmin - Fmax)
Fmin Minsta provningsvärdet
Fmax  Största provningsvärdet
Fd Fk / 2,5

 

Antal infästningar per m² i randzoner:
Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler SS-EN 1991-1-4 kap 5. Beställaren, eller beställarens ombud, ska i samråd med för objektet utsedd konstruktör lämna uppgifter om randzoner (storlek och utbredning) för respektive fasad. 

Därefter dimensioneras Serporoc Fasadsystem enligt följande:

Vindlast (kN/m²)            
Infästning   < 0,9 0,91 - 1,2 1,21 - 1,5 1,51 - 1,8 1,81 - 2,1 2,11 - 2,5
weber.therm 312 fäste tb 3 st 4 st 5 st   6 st 7 st  8 st

 

Ritningar

Här hittar du Webers Serporoc-ritningar.

 

Våra e-tjänster