Att göra fasaddiagnos

Vid föreskrivning av bruk för lagning måste man kunna bestämma om putsen består av kalkputs eller kalkcementputs. Man ska eftersträva att utföra lagningarna med bruk som har egenskaperna så lika den befintliga putsen som möjligt.

Fasaddiagnos gör för att se om fasaden är kalkputs eller kalkcementputs

Då det gäller ytskiktet skiljer man emellan organiska (plast/oljebaserade) och oorganiska (kalk/kalkcementbaserade) produkter genom följande enkla tumregel:

Organiska:

  • Suger inte vatten
  • Splittras inte med knivsegg
  • Vid eldslåga (cigarettändare) avges rök och lukt
  • Påverkas inte av saltsyra
  • Organiska lösningsmedel, t ex metylenklorid, löser eller reser ytskiktet

Oorganiska: 

  • Suger vatten
  • Kan splittras med knivsegg
  • Eldslåga (cigarettändare) ger ingen rök eller lukt
  • Påverkas av saltsyra så att färgskiktet "bubblar" av gasutveckling
  • Organiska lösningsmedel, t ex metylenklorid, påverkar inte ytskiktet   

Så här tar man putsprov ur fasaden

Provet ska utgöra ett genomsnitt av putsen från underlaget ut till ytskiktet. Försök att hugga eller skära ut en 5 cm bred bit som även omfattar underlaget.

Om putsen inte håller, utan smulas sönder, försök då istället få ut sammanhängande flagor av ytskiktet, ädelputsen eller färgen. Det är nämligen viktigt att få en uppfattning om ytskiktets egenskaper, bl a typ av bindemedel. Underliggande puts kan däremot vara söndersmulad. Beskriv underlaget: t.ex. tegel, lättbetong, betong etc. Märk provet noggrant och beskriv var på fasaden det är taget.

För kostnadsuppgift avseende fasaddiagnos, vänligen kontakta någon av Webers återförsäljare.

Fasaddiagnos för byggherrar och entreprenörer

Till hjälp för byggherrar, projektörer och entreprenörer ställer Weber upp med diagnos, som fastställer vilka bruks-, puts- och färgtyper som ingår i den gamla väggen. Diagnosresultatet är ett bra beslutsunderlag vid val av metod och material vid renovering.

Sänd gärna prov på putsprodukt och ytskikt till Weber för analys.