P-märkta putsfasadsystem ger starkt skydd mot fukt

P-märkta fasader från Weber

Vad är P-märket?

P-märket är SP SITACs och SPs eget certifieringsmärke. P-märkningen grundar sig på marknadens behov, och innefattar även myndighetskrav. Utveckling av certifieringsregler sker av SP och remiss går till intressenter i berörd bransch.

Varför P-märkning?

Efter att fuktproblem i enstegstätade putsfasader med träregelstomme (se SP Rapport 2007:36) uppdagades efterfrågade flera parter i branschen kvalitetssäkring i form av P-märkningsregler för putsfasader/ytterväggar. Därför har vi tagit fram dessa P-märkningsregler.

P-märkt byggsystem ska säkerställa god funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer. Dessutom kan marknadsföring, projektering, montage och myndighetskontakter underlättas.

Även om alla tar sitt ansvar; byggherrar ställer krav, projektörer uppfyller krav och förväntad funktion, materialleverantörer garanterar redovisade materialegenskaper, entreprenörer säkerställer korrekt utförande utifrån projekteringshandlingar, är det ändå inte självklart att slutresultatet blir bra. Konstruktionen behöver nämligen också ha den rätta förutsättningen, alltså prövas och utvärderas. Nästan varje nytt byggprojekt är unikt, dels konstruktions- och materialmässigt men också med nya aktörer, vilket gör att ”barnsjukdomar” kan förväntas. Ett sätt att minimera detta i byggprojekt är att använda sig av P-märkt byggsystem som samtliga aktörer kan luta sig mot för att åstadkomma förväntat resultat.

Vad innefattas i P-märkningen?

De flesta varianter av ytterväggar, fasader och skikt i väggen ska kunna hanteras av dessa regler. P-märkt byggsystem avser konstruktionen och dess anslutningsdetaljer för avsedd användning. Byggsystemet ska kunna användas vid nyproduktion och/eller renovering av byggnader.

P-märkningen omfattar bland annat granskning av systemhandlingar, provning i laboratorium, fältmätningar och tredjepartskontroll. Tredjepartskontroll gäller framförallt fasadsystem. Reglerna bygger på ett helhetstänkande vilket innebär att när material/produkter sätts samman till ett komplett system så ska även systemet fungera fullgott oberoende av om det finns skarvar, fogar, anslutningar m m. Ingående produkter/material ska vara egenskapsverifierade.

Reglerna omfattar både produkten (byggsystemet) och utförande (platsbyggande). P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att det görs av certifierad entreprenör. Behovet av detta är tydligare med mer komplexa eller känsliga konstruktioner medan det är mindre nödvändigt exempelvis i samband med montage av skikt som inte har en väsentlig funktion för att hindra vatteninträngning.

Hur går ansökan om P-märkning till?

Ansökan om certifiering/P-märkning sker skriftligen och information om ansökan m m. återfinns i Certifieringsregel 000 - Allmänt.

Efter att ansökan (produkt-/systemhandlingar biläggs ansökan) har registrerats kan certifieringsförfarandet påbörjas. I ett inledande granskningsförfarande ska byggsystemet definieras med avseende på användning, omfattning, funktion, tillverkarens anvisningar m.m. Därefter ska nödvändig verifiering ske/finnas genom provning, beräkning, fältmätning och klimatsimulering i laboratorium. När kraven har uppfyllts utfärdas certifikatet/P-märkningen.

P-märkta fasader artiklar