Lösningar för fukt-brandsäkra och energieffektiva klimatskal vid byggande i KL-trä

Weber har fasadlösningar för KL-träkonstruktioner

Beprövande fasadsystem för konstruktioner i trä

Weber har fasadsystem som är väl beprövade i kombination med konstruktioner i trä och 40 års erfarenhet av montage, på t.ex. regelväggar, med gott resultat.  

Ökat byggande i KL-trä innebär nya utmaningar bland annat avseende fukt- och brandsäkerhet och ljudkomfort. För att få en fuktsäker byggnad under bruksskedet krävs det att de material och byggnadsdetaljer som väljs kan samverka för att få en fungerande fuktsäker helhet.

Webers fasadsystem Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad. Det är ett väl beprövat system som under flera decennier använts vid nyproduktion på regelstomme eller KL-trä. Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR. Serporocsystemen kan även P-märkas om systemet monteras av Weber Certifierad Fasadentreprenör.

Obrännbara material

När det gäller konstruktionens brandmotstånd handlar det också om hur hela kombinationen av material fungerar tillsammans. Förståelsen för hur material samverkar i en konstruktion är väsentlig när det gäller att förhindra brandspridning. Serporocsystemet är klassat som helt obrännbart vilket gör det möjligt att utföra byggnationer där det finns krav enligt Br1. 

Energieffektivt med god inomhuskomfort

Effektiva klimatskal är av yttersta vikt för att minimera energianvändningen och spara våra resurser. För ett effektivt klimatskal med god isolerprestanda (= lagt U-varde), behövs kontinuerligt tätskikt, inga förluster/läckor via otätheter i klimatskalet, få/låga termiska bryggor (”köldbryggor”), bra fönster och effektiv värmeåtervinning. Serporocsystemet kan kombineras med weber design bricks vilket ytterligare bidrar till fasadens energieffektivitet, robusthet och till god ljudreduktion.  

Webers fasadlösningar vid byggande i KL-trä finns i Saint-Gobain Sweden AB:s vägledande projekteringsguide för KL-trä. Beställ ditt exemplar här.
 

Våra e-tjänster