Renströmmen, Norrköping

Renovering av anrik fasad i Norrköping Fasaden på en klassisk hotellbyggnad från 1890-talet har omsorgsfullt renoverats. Numera bedrivs konferens- och hotellverksamhet i byggnaden och man kallar det Renströmmen.

Historik/Bakgrund

Byggnaden uppfördes omkring 1890 för att inhysa Grand Hotell med butikslokaler i bottenvåningen. 1899 byggdes hotellet om för att anpassas till verksamhet i Standard Hotells regi. Under 1920-talet gjordes ombyggnationer i hotellets sällskapslokaler. Omkring 1930 ändrades bankettsalen för att tjäna som ordenssal för W6 logen. 1950-talet var en enda lång ombyggnadsperiod. 1964-66 byggdes hotellet till med en del som idag inhyser Scandic Hotell. En brand 1970 på byggnadens översta våningar skadade bl.a. fasaden som bitvis putsades om med ett cementhaltigt bruk som färgades med en akrylatfärg.

Hotellverksamhet fortsatte fram till 1990/91 därefter stod det tomt fram till julen 1994. 1994 köpte Sionförsamlingen byggnaden och en omfattande restaurering och ombyggnation genomfördes innan de nya lokalerna kunde tas i bruk den 1 mars 1996. Gatufasaderna avfärgades igen med en akrylatfärg. När Sionförsamlingen tog över 1994 hade byggnaden även omfattande problem med sättningar i stommen. Under den senaste 10-års perioden har delar av byggnaden sjunkit med upp till 700mm. Kallmuren injicerades med betong och över 500 pålar slogs ner till fast berg (35meter).

År 2004 när grundförstärkningen genomfördes var det en av de första riktigt stora grundförstärkningar som gjorts i Sverige. Inför renoveringen 2011 utförde byggnadsantikvarie Hanna Domfors, numera anställd av Tyréns AB, en antikvarisk förundersökning av byggnaden. Texten nedan är ett utdrag från byggnadsbeskrivningen i hennes rapport.

Byggnadsstomme/konstruktion

Takkonstruktion:Byggnadens takkonstruktion är av trä och helt omgjord efter branden 1970.
Stomme: Byggnadens murverk består sannolikt av stortegel som putsats.
Bjälklag: Ursprungligen var samtliga bjälklag av trä, men efter att byggnaden brandhärjades 1970 ersattes de skadade bjälklagen på våning fyra och fem med nya av prefabricerade betongplank.
Grund: Området vid strömmen där byggnaden ligger har svåra markförhållanden med blålera. När byggnationen påbörjades 1889 lades en rustbädd ovanpå vilken en kallmurad grundkonstruktion uppfördes. Sedan 1995 är rustbädden kompletterad med pålar och kallmuren injicerad med betong.

Skadebild fasad

Åldrande puts som urlakats, ytskikt av cementhaltig puts från 1970, avfärgning 2 ggr med tät plastfärg vilket förhindrar uttorkning av fukt, sprickbildsmönster över hela fasaden, sättningar samt rörelser i stommen.

Åtgärd och materialfakta fasad:
Nedknackning av puts, vidgning av sprickor och upplagning, översyn av sprickbildning pilastrar, gipsdetaljer och ev. upplagning. Hel omputsning av fasaden med kalkputs, därefter avfärgning 2 ggr med kalkfärg.

Arbetsgång:
Fasadarbetet påbörjades under februari 2011 med att resa ställning och knacka ned fasaden mot Drottninggatan 1. Sedan startade plåtarbeten med att byta ut alla fasadplåtar och lister i fasaden. Man började även byta ut det nedre takfallets plåttak som senare utökades till att även byta stora delar av det övre fallet också. I stort sett knackades all fasadyta ner till tegelstomme, bara vissa lister sparades och sandblästrades till gråbruket och drogs med nya schabloner. Tegelytorna grundades med weber.cal 109 hydraulisk kalkgrund, utstockades grovt med webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, slutstockades med webercal 142 kalkbruk samt finputsades med webercal 144 kalkbruk fin. Avslutningsvis avfärgades fasaden med webercal 249 kulturkalkfärg. Entreprenaden fortsatte sedan under året med fasaden mot Slottsgatan för att avslutas och slutbesiktas under november månad. Samtliga fönster byttes med s.k. insticksfönster i gamla karmen.

Sammanfattning

Beställaren är mycket nöjd med fasadentreprenaden och Kumla Fasadteam AB:s arbete och är mycket stolta över den nya vackra fasaden.

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Kulturbyggnadsvård

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.

Weber Sverige
Kulturbyggnadsvård

Storgatan 18 - årets fasad 2015

Huset på Storgatan 18 på Östermalm är från mitten av 1800-talet och fasaden rikt utsmyckad. 2014 renoverades den med weber cal 249 kulturkalkfärg.

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Kulturbyggnadsvård

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Weber Sverige
Kulturbyggnadsvård

Brf Sjökadetten, Täby

På sjösidan i Näsbypark ligger Brf Sjökadetten.

kv-fatbursbrunnen-timmermansgatan-33
Kulturbyggnadsvård

Brf Fatbursbrunnen, Stockholm

Hus med goda exempel på 1880-talets rika putsarkitektur.

Renströmmen i Norrköping
Kulturbyggnadsvård

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.