Ytdrag-/vidhäftningskontroll

Ytdrag-/vidhäftningskontroll utförs innan läggning av golvavjämning samt som efterkontroll av lagd golvavjämning.

Provdragning

Kommersiellt bruk

Som riktvärde görs ett prov med tre mätpunkter för varje 500m2 och dokumenteras med avseende på kommersiell användning.

Industriellt bruk

Som riktvärde görs ett prov med tre mätpunkter för varje 300m2 och dokumenteras med avseende på industriell användning.

Testmetoder

Det finns två testmetoder som ska göras för att se om underlaget har tillräcklig draghållfasthet eller vidhäftning. Vidhäftningstest som görs innan avjämningsarbetet påbörjas kan användas antingen till:

 • att testa vidhäftningen hos det täckande materialet t. ex keramiska plattor, PVC för att bedöma dess vidhäftning är tillräcklig för att det ska lämnas kvar på underlaget; eller
 • att testa vidhäftningen hos avjämningsmassan mot underlaget på ett litet testområde.

Metod 1 - Ytdraghållfasthet (se nedan)

Ett karaktäristiskt värde för mätning av en golvytas draghållfasthet.

Metod 2 - Vidhäftning (se nedan)

Vidhäftningsförmågan är ett karaktäristiskt värde för mätning av vidhäftningen mellan minimum två lager av en golvkonstruktion t.ex. underlag och avjämningsmassa.

Båda metoderna ska utföras i enlighet med Golvbranschens mätstandard - GBR Branschstandard - Bestämning av golvavjämnings ytdraghållfasthet och vidhäftning till underlag.
– Provning i fält

Det finns två viktiga orsaker till att en särskild hållfasthet, vidhäftning, måste uppfyllas av underlaget som tillsammans med avjämningsmassa kommer att utgöra ett komplett undergolv:

Avjämningsmassan tenderar att krympa när den torkar, vilket utsätter underlaget för dragpåkänningar. I vissa fall är den mekaniska belastningen så stor att avjämningsmassans lastfördelningseffekt blir otillräcklig för underlaget under avjämningsskiktet.

Observera!

Ytdraghållfasthetsprov är i de flesta fall viktiga på svaga underlag som skivor av trä, homogena plastmattor etc. beroende på materialsammansättningen. När det gäller dessa typer av underlag bör du alltid kontrollera anvisningarna för Förberedelse och Rengöring och avsnittet Svaga Underlag och Primning för att se rekommendationer för respektive underlag. Detta gäller endast kommersiellt bruk!

Antalet faktorer som kan påverka resultatet gör att utbildad personal helst ska utföra testen. Bland dessa faktorer finns underlagets ytfinish, limmet, testområdets fuktnivå och temperatur, miljön och testutrustningen.

Testmetoder

Förberedelse av underlag

 1. Rengör underlaget för att säkra att det är fritt från damm och skräp.
 2. Temperaturen i underlaget och den omgivande luften ska vara 10 - 25ºC. Relativ fuktighet i underlaget ska vara 85 - 90%, och i luften ca 50%

Kärnborrning

 1. En borranvisning markeras.
 2. Borrstativet, med tillhörande borrmaskin, placeras ovan markeringen för borranvisning. 
 3. Testytorna måste vara separerade med minst 50 mm.Därefter borras 1 cylindrisk anvisningar (Ø 35,7 mm) ner till min 2 mm i avjämnings-/industrigolvsmassan. Borrhastighet skall vara 3000 varv/min. Om lagret är 10 mm eller tjockare ska borrningen ske i provbitar.

Limning av dragklackar

 1. Limning av dragklackar sker direkt efter kärnborrning. Limmet appliceras jämt på dragklacken och monteras över borrad anvisning. Limning utförs med snabbhärdande epoxylim (2-komponent) eller likvärdigt. Vid gott uttorkningsklimat (20ºC) har limmet härdat klart efter ca 30 min.

Provdragning

Allmänt
 1. Använd dragklackarna och applicera dragkraften jämt, utan plötsliga stötar, vertikalt mot testytan med en hastighet av 0.05 ± 0.01 N/mm² 
 2. Kraften som krävs för att brott ska uppstå måste registreras. Varje testresultat där brottet sker mellan dragklack och underlag och där det uppmätta resultatet är mindre än det värde som krävs ska förkastas.
Om Hilti dragprovare används: 
 1. Dragstången med justermutter skruvas ner i dragklacken. Provdragarens vred skruvas ut så långt att dragklons underkant kommer i plan med dragapparatens underkant. Justerskruven på dragstången skruvas därefter upp så mycket att dragapparatens dragklo kan skjutas in under justerskruven. 
 2. Den röda visaren på manometern ska ställas på nollpunkten innan provdragningen. Provdragningen görs genom att dragapparatens vridhandtag vrids med en konstant hastighet, därigenom ökas kraften vid 0,05 ±0.01 N/mm2.
 3. När dragkraften ökar kommer den svarta och den röda visaren att följas åt. Efter brottet återgår den svarta visaren till noll. Vid själva brottet kan visarna slänga till därför ger inte alltid den röda visaren utslag för det maximala trycket vid brottet. Pga detta bör man kontinuerligt övervaka den svarta visaren under provningen.

Resultat

Ytdraghållfastheten S ska beräknas enligt formeln S = F/A där:

F = kraften då brott uppstår i N
A = testytan i mm2
S = ytdraghållfastheten i N/mm2

Med hjälp av lämpligt testinstrument t ex en Hilti-testare, se nedan, kan ytdraghållfastheten läsas av direkt i instrumentet.

Avläsning av provdragningstest Hilti dragprovare

 1. Efter provdragningen noteras den svarta visarens maximala utslag vid brottet och var i borrkärnan som brottet skett. 
 2. För att kunna avgöra vidhäftningsspänningen kraft/ytenhet vid brott krävs ett kalibreringsintyg som följer med dragprovaren. 
 3. Vidhäftningsspänningen kan avläsas med hjälp av visarens position i MPa. Dragklackens yta är 0,001 m² . 1 N/mm² är lika med 10 kg/cm² eller en dragkraft på 100 kg.

Förberedelse av underlag

 1. Rengör underlaget på samma sätt som när avjämninsmassa ska läggas på. Provytan bör vara minst 300 x 300 mm. Temperaturen på underlaget och luften ska vara 10 - 25ºC. Den relativa fuktigheten i underlaget ska vara 95%´, CM 3,5 - 5%, och i luften 50%.
 2. Prima sedan golvet enligt standardanvisningarna för det aktuella underlaget. Primern ska ha bildat en hinna innan avjämningen läggs på. Detta tar ca 5-10 timmar beroende på underlagets skick.
 3. Avjämningsmassan ska läggas på till anvisad tjocklek och måste torka minst tre dagar före kärnborrningen.

Kärnborrning

 1. En kärnborrmaskin ska användas för att i avjämningsmassan borra cylinderformade hål med en diameter på 50 ±10 mm Weber standard: 35,7 mm och ett djup på 5 mm.
 2. Om lagret är 10 mm eller tjockare ska borrningen ske i provbitar.
 3. Minst 5 hål ska borras för proverna.
 4. Testytorna måste vara separerade med minst 50 mm.

Limning av dragklackar

Minst 5 dragklackar måste limmas fast.

 1. Applicera limmet jämnt på dragklacken och på testytan. Limmet som används ska vara av tvåkomponentstyp epoxyharts som inte påverkar underlagets yta.
 2. Allt överflödigt lim ska avlägsnas.

Provdragning

Allmänt
 1. Använd dragklackarna och applicera dragkraften jämt, utan plötsliga stötar, vertikalt mot testytan med en hastighet av 0,05 ± 0,01 N/mm².
 2. Kraften som krävs för att brott ska uppstå måste registreras. Varje testresultat där brottet sker i limmet mellan dragklack och underlag och där det uppmätta resultatet är mindre än det värde som krävs ska förkastas.
När Hilti provdragare används:
 1. Placera mothållet över dragklacken och centrera det. 
 2. Skruva ner dragstången i dragklacken med justermuttern. Skruva sedan upp justerskruven längs axeln på dragstången tills dragapparatens klo kan skjutas in under den. 
 3. Den röda visaren på manometern ska ställas på nollutslag i början av provningen. Provdragningen görs genom att dragapparatens vridhandtag vrids med en konstant hastighet, därigenom ökas kraften vid 0,05 ± 0,01 N/mm². 
 4. Allt eftersom dragkraften ökar, kommer den svarta och den röda visaren att följas åt. Efter brottet återgår den svarta visaren till noll. Vid brytmomentet kan visarna plötsligt hoppa till, så den röda visaren kommer inte alltid att visa maxkraften vid brottet. Observera därför alltid den svarta visarens läge under provdragningen.

Resultat

Vidhäftningsspänningen B ska beräknas enligt formeln B = F/A där:

F = kraften då brott uppstår i N
A = testytan i mm2
B = vidhäftningsspänning i N/mm2

Vidhäftningsspänningen ska beräknas som ett medelvärde av 5 enskilda värden. Med hjälp av lämpligt testinstrument t. ex. en Hilti-testare, se nedan kan vidhäftningsspänningen läsas av direkt i instrumentet. För ytterligare information vad gäller analys av testresultat, se analys.

Avläsning av provdragningstest Hilti dragprovare

 1. Efter provdragningen, registrera maxutslaget för den svarta visaren vid brottet och var i brottet uppstått.
 2. För att bestämma vidhäftningsspänningen kraft/ytenhet vid brott, krävs ett kalibreringsintyg vilket medföljer dragprovaren.
 3. Vidhäftningsspänningen i N/mm² kan avläsas från visarens position. Dragklackens och kärnans yta är 0,001 m² . N/mm² är lika med 10 kg/cm² eller en dragkraft på 100 kg.