Webers hållbarhetsresa

Weber bidrar till ett hållbart byggande som lever upp till framtidens krav på miljö och klimat. För att uppnå målet om netto-noll utsläpp av växthusgaser i produktion och kringtjänster till 2045 finns tydligt definierade åtgärdsområden.

Den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, delar in kartläggning av utsläpp av växthusgaser i tre områden, så kallade Scope. 

Weber kartlägger årligen sina utsläpp i Scope 1–3, och har definierat årliga mål fram till 2030. Webers färdplan är en viktig del i Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan med det gemensamma målet om netto noll utsläpp 2045. Färdplanen bidrar också till Sveriges mål om en klimatneutral byggsektor samma år. 
I korthet innebär Scope 1 direkta utsläpp från egna anläggningar, Scope 2 utsläpp från inköpt el eller värme och Scope 3 indirekta utsläpp som kommer från företagets värdekedja (t.ex. materialförbrukning, transporter, avfall, anställdas resor m.m.). Genom Scope 3 tar vi ansvar hela vägen genom att inkludera värdekedjans leverantörer. 


Webers fokusområden

För Webers del ligger den största klimatpåverkan i produktens materialformulering, i råmaterialanvändningen. För att hitta nya råmaterial och formuleringar för att minska klimatpåverkan satsar vi på forskning och utveckling. Forskningen bedrivs både i Sverige, för att ta del av lokala råmaterial och produktionslösningar, och på global nivå.
 

Produktdesign och materialformulering

Inom detta område ska vi minska användning av råvaror från ursprungskälla och istället öka innehåll av återvunnet material både i produkt och förpackningar samt satsa på innovation och nya råmaterial med lägre miljöpåverkan. Ett exempel är utfasning av natursand i våra produkter där vårt mål är att all natursand ska vara ersatt med alternativa råmaterial senast 2035. 
Weber var en av de första i branschen med att EPD-verifiera produkter, det vill säga, deklarera produkternas klimatpåverkan genom hela eller delar av livscykeln. Starten kom för drygt tio år sedan då en ny golvserie började utvecklas. Fokus var att genomföra förbättringar som minskar koldioxidutsläppet och satsningen ledde även till att man tog fram EPD:er på befintligt golvsortiment. De första EPD:erna lanserades 2013 och när den nya golvserien kom ut två år senare hade Weber lyckades sänka produkternas koldioxidavtryck med mellan 5 – 20 procent. Idag har Weber EPD:er inom samtliga produktområden och på golvsortimentet har produkternas koldioxidavtryck minskat med i snitt 20 procent.


Ökad återvinning och återanvändning

Vi optimerar våra fabriksprocesser genom olika åtgärder för att minska spill från produktionen. Det handlar både om att ta hand om vårt eget spill men också att återföra returnerat material till produktion istället för att det ska gå på deponi. Exempel på detta är vår fabrik i Kvidinge där man återför material både från småsäck och fickor till nya produkter och körningar. 


Energiomställning

Vi ser över våra processer och ställer om till mindre klimatintensiva energikällor. Snart har vi vår första fossilfria fabrik. Vi optimerar också våra processer för att minska energianvändningen. 


Transporter

För att förstå och identifiera vårt koldioxidavtryck kartlägger vi all transportdata in och ut från våra enheter. Informationen analyserar vi och använder för att optimera processen och minimera klimatpåverkan. Idag har vi krav och mål på förnybara drivmedel. Vi arbetar tillsammans med våra transportörer för att skynda på omställningen och kunna erbjuda helt fossilfria transporter till våra kunder.  


Våra leverantörer

Vårt största klimatavtryck uppkommer främst i vår värdekedja, framförallt från vårt råmaterial. Därför arbetar vi förutom med produktdesign och materialformulering även tätt med våra leverantörer för att sätta hållbarhet, miljö och innovation högre upp på våra gemensamma agendor.


Utbildning och hållbart agerande 

Arbetet med att ta fram färdplanen har involverat samtliga delar av företaget och skapat ett stort engagemang som syns i Webers dagliga arbete. Medvetenheten och kunskapen kring hållbarhet i kombination med en färdplan med tydliga mål, både kortsiktiga och långsiktiga har lett till en stor förändring i sättet att arbeta både internt och externt.  
För att lyckas på vår resa mot netto noll utsläpp behöver alla vara med och bidra med idéer om åtgärder och arbeta för att genomföra dem. Den 3 november hölls Hållbarhetsdagen för alla medarbetare på Weber och Saint-Gobain Sweden AB. 
”Hållbarhet är något som genomsyrar hela Saint-Gobain och att vi tillägnar en dag till detta visar på hur viktig detta arbete är, säger Louise Röström, Hållbarhetschef på Saint-Gobain Sweden AB. Hur väl vi kommer lyckas med vår färdplan är en spegling av hur vi agerar på våra fabriker och kontor. 

Weber står via Saint-Gobain Sweden AB bakom även den svenska färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor samt LFM30 "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Genom att skriva under initiativen har vi åtagit oss att stegvis implementera det övergripande målet om klimatneutralitet i Malmö till år 2030 samt klimatneutral byggsektor i Sverige 2045. 

Fler nyheter

Våra e-tjänster