Webers fasadsystem är fuktsäkra, energibesparande, estetiska...

Weber (dåvarande maxit AB) gjorde 2008 en omfattande inventering våra beprövade putslösningar. Med stöd av denna kan vi med säkerhet säga att Webers fasadsystem – rätt monterade – är fuktsäkra, robusta, funktionella, estetiska, energibesparande och förlåtande.

Läs mer i vårt uttalande från oktober 2008.

Serporoc-fasadsystem från Weber har funnits på marknaden sedan 1970-talet

30-års erfarenhet av beprövade putsfasader

(Publicerat 2008-10-21)

SP kom med sin larmrapport i fjol om fuktskador i relativt nybyggda hus. De skador som hade uppstått hade i de flesta fall skett på väggar med tunna putsskikt (oftast 3-4 mm) på isolering av styrencellplast. Rapporten har satt igång en olycklig och onyanserad debatt i media där putsade fasader i många fall har blivit synonymt med fuktskador.

maxit AB har det senaste året inventerat, simulerat, provat och verifierat maxits beprövade putslösningar och kan idag med säkerhet säga att maxits fasadsystem – rätt monterade - är fuktsäkra, robusta, funktionella, estetiska, energibesparande och förlåtande. maxit har över 30 års erfarenhet av sina putslösningar och har levererat över 7 miljoner kvadratmeter putsade fasader.

Fasader som ”andas”

Som materialtillverkare är det viktigt att förstå byggnadsfysikens lagar och skapa system som är robusta och funktionella för nordiskt klimat . Vi på maxit har använt våra beprövade system i över 30 år och vi arbetar ständigt med att förfina och utveckla dessa i nära samverkan med våra kunder. För att ta fram fakta och förstå fuktproblematiken bättre, arbetar vi med att inventera, simulera, prova och verifiera.

maxits beprövade putssystem består av kalkcementbaserade ånggenomsläppliga mineralputsskikt applicerade på mineralull. Dessa konstruktioner skapar mycket öppna system som torkar ut snabbt om fukt tar sig in utan att negativt påverka bakomliggande konstruktion. Även om mindre byggfel uppstår blir systemet med sin snabba uttorkning förlåtande.

Vad skiljer de beprövade systemen från de fuktskadade?

De flesta skadorna har upptäckts på system där en organisk tät tunnputs har använts på styrencellplast. Till skillnad från maxits mineraliska puts är den organiska tunnputsen tätare. Styrencellplasten som tunnputsen sitter på är mycket tät och detta betyder att uttorkning genom det täta ytskiktet och isoleringen går mycket långsamt om vatten har tagit sig in genom sprickor i fasaden eller dåliga anslutningar vid till exempel fönster, balkonger, lampinfästningar eller markiser.

De fuktkänsliga materialen som träreglar och gipsskivor stängs därmed inne mellan två ångtäta skikt, plastfolien på insidan och tunnputsen på styrencellplast på utsidan. De blöta träreglerna och gipsskivorna förblir blöta och det blir grogrund för mögel och det är risk för att träet ruttnar.

Vi har uppmätt uttorkningen för organisk puts på styrencellplast. Uttorkningshastigheten är liten, den är endast 10% av hastigheten vi har mätt för våra oorganiska putssystem på mineralull.

Inventering av 30 000 kvadratmeter putsade fasader

För att utvärdera funktionen av maxits putsade fasader som byggdes mellan 1980 och fram till idag anlitade vi en extern konsult för att göra en inventering. Vi inventerade 28 byggnader som motsvarar 30 000 kvadratmeter fasad och vi kunde konstatera fasaderna är välfungerande utan fuktproblem.

Datasimulering av fuktvandring och energibesparing

För att simulera fukt- och värmetransporter i väggkonstruktioner använder maxit kontinuerligt ett beräkningsverktyg kallat WUFI. Vi använder verkliga material- och klimatdata och kan på så sätt granska olika konstruktioner och simulera deras förmåga att torka ut eventuell byggfukt eller ett läckage av vatten.

Simuleringen med WUFI har visat på mycket goda egenskaper hos maxits beprövade väggkonstruktioner. Även då stora läckage simulerats har systemet visat sig vara förlåtande. Ingen fuktackumulering har uppstått och fukten kan snabbt torka ut.

Provningar vid SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut*

Det är viktigt för oss att verifiera att våra simuleringar stämmer. Vi utför vid Lunds Tekniska Högskola, LTH och i eget labb försök där vi fuktar upp och torkar ut våra öppna system under olika klimatbetingelser. Resultaten har mycket god korrelation med våra teoretiska beräkningar och simuleringarna vi gör med hjälp av WUFI. Vi har även provat våra fasader i slagregnstest på SP i Borås. Resultatet visar att fasaderna har god täthet mot regn. 

*Idag: RISE Research Institutes of Sweden

Utbildning av certifierade entreprenörer

För att skapa en långsiktigt hållbar konstruktion krävs bra material applicerade i funktionella system av professionella entreprenörer. För att säkerställa arbetsutförande utbildar maxit kontinuerligt fasadentreprenörer enligt vårt kvalitetssäkringsprogram. På så sätt säkerställer vi ett högkvalitativt och professionellt arbete.

maxit seminarier

Varje dag har maxit kontakt med olika aktörer i byggprocessen. Under hösten och våren kommer vi ha ett antal seminarier för att dela med oss av maxits erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att redovisa resultaten från inventeringar och undersökningar som vi har gjort på våra beprövade system.

Kan vi ytterligare minska riskerna?

Bygger vi med putssystem som kan andas och efter alla konstens regler med väl genomtänkta detaljer fungerar det att ha fuktkänsliga material som gipsskivor och träregler i konstruktionen. Men vill vi minska riskerna ytterligare, så är maxits rekommendationer i fortsättningen att byta ut de fuktkänsliga materialen till fukttåliga. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med tid till att utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt på arbetsplatsen. Det måste finnas skydd för väder och vind under hela byggprocessen.

Långsiktigt hållbara putsfasader

maxit har över 30 års erfarenhet med långsiktigt hållbara putsfasader som är fuktsäkra, robusta, funktionella, estetiska, energibesparande och förlåtande. Det som krävs är att vi använder oss av våra beprövade system och vårt byggtekniska kunnande på ett klokt och förnuftigt sätt, tänker efter före och samarbetar i byggprocessen som ett team för att få välfungerande byggnader som vi, våra barn och barnbarn kan trivas och må bra i, många år framöver.

Läs mer

Läs mer i artikeln ”Att bygga långsiktigt hållbara byggnader med putsade fasader” ur VÄG- OCH VATTENBYGGAREN nr 5 2008.

För mer information

Är du intresserad av att veta mer, kontakta då gärna:

Stefan Kanda, Concept Manager Etics, Weber
Telefon: 08-625 61 65
E-post: stefan.kanda@weber.se

Våra e-tjänster