Allmänna villkor för hyresmaskiner

Den hyrda maskinen måste vårdas väl. När du lämnar tillbaka maskinen ska den och all kringutrustning vara i gott skick och väl rengjorda. Eventuella kostnader för rengöring debiteras hyrestagaren.

Maskinen får endast användas till Webers produkter.

Observera att vi endast hyr ut till företag, inte privatpersoner. För mer information kontakta Webers maskinavdelning.

Webers silos för transport och förvaring av torrbruk i bulk.

Hyresvillkor

Hyresvillkor antagna av Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI.

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. 

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftsdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren ska vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär ska instruktionerna vara skriftliga. 

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. 

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar eftermontage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. 

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial. 

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra. 

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar, helgdags aftnar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. 

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. 

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. 

6.5 Uthyraren kan kräva att hyrestagaren under hyrestiden håller hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.

6.6 Uthyraren och hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

6.7 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

7. Hävande

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. 

7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande

Dokument