Egenkontroll för CWG

Egenkontroll för Certifierad Weber Golventreprenör

Dokument för den obligatoriska kontrollplanen

Dessa dokument är upprättade för att vara ett stöd och till hjälp i den obligatoriska kontrollplanen som ska upprättas för varje projekt. Observera att kraven från beställaren gällande utformning av kontrollplan kan variera. I vissa fall kan fler och mer omfattande dokument krävas. Det är CWG som ansvarar för kontrollplanens omfattning och riktighet gentemot beställaren.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår:

  • Vad som ska kontrolleras
  • Vem som ska kontrollera
  • Hur och när kontrollen ska göras
  • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas

CWG ska använda sig av dessa dokument eller likvärdiga för att säkerställa att dokumentationen och egenkontrollen blir korrekt utförd på alla projekt där Webers produkter ingår.

Våra e-tjänster