Vanliga frågor (FAQ)

weberfloor navigator
En komplett guide till golvprodukter, golvsystem och golvkoncept

Sidan är anpassad för navigering med webbläsaren i din dator.

Definitioner och publikationer

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor angående cementbaserade avjämningsprodukter.

När kan man tidigast avjämna ett betongbjälklag?
När RF <95%, tidigast 28 dygn efter betonggjutning – se avsnitt Betong med avjämningsmassa.

När ska man avjämna betong för att få kortaste uttorkningstid?
Vid tjocklek runt 10 mm avjämningsmassa har tidpunkten ingen betydelse. Vid tjocka skikt rekommenderas generellt att betongunderlaget får torka ut först innan avjämning sker. Det kan vara lämpligt att göra en fuktdimensionering beroende på val av betongkvalitet, se avsnitt Betong med avjämningsmassa.

Förlänger avjämningsmassor uttorkningstiden för betongen?
Tjocka skikt ökar betongens tjocklek. Effekten beror på vilken betongkvalitet som valts. Se avsnitt Betong med avjämningsmassa. Ingen påverkan vid högpresterande betong.

När kan man limma matta på avjämning eller lägga tätskikt?
Vid normaltorkande produkter gäller lim och ytmaterialtillverkarens anvisningar avseende fuktkriterier. Vid självtorkande avjämningsmassa för tidig mattläggning krävs att avjämningsmassan fått en tillräcklig yttorrhet och ythållfasthet för att det aktuella limmet skall få tillräckligt bett i ytan. Detta förutsätter att underliggande betong uppfyller AMA Hus krav på RF.

Måste man ta bort avjämningsmassan från betongbjälklaget vid uttorkning av fuktskada?
Nej, avjämningsmassor har ungefär samma ånggenomsläpplighet som betong. Att minska konstruktionstjockleken genom att ta bort avjämningsmassan förkortar inte totala torktiden.

Hindrar primern bjälklagets uttorkning?
Nej, Floor 4716 Primer är diffusionsöppen.

När fungerar avjämning som ett skydd?
Vid byggfukt med hög alkalitet och vid en tjocklek större än 5 mm, se avsnitt "När kan man limma matta"?.

När kan parkett läggas på avjämningsmassan?
Flytande parkett: < 90% RF om tätskikt används, exempelvis 0,2 mm åldersbeständig plastfolie. Direktlimmad parkett: Följ limleverantörens anvisningar. Exempelvis MS ’Casco Elastic’ polymerlim som kräver 85%.

Vad händer om man inte kan hålla värmen i byggnaden?
Uttorkningstiden förlängs – se avsnitt ‘Uttorkning’.

Är avjämningsmassan mer fuktkänslig än betong?
Avjämningsmassor har en vattenånggenomtränglighet på ca 07*10-6 m2/s, vilket är jämförbart med vanlig betong. Värdet varierar med avjämningsmassans fukthalt (det är lägre vid en lägre fukthalt och vice versa).

Är avjämningsmassor mer känsliga för fukt än betong?
Webers avjämningsmassor är formulerade för att ge likartad beständighet mot fukt som för betong. Vid varaktig fukt över 95% RF sjunker hållfastheten något mer än för betong.

Torkar avjämning och betong ut på samma sätt?
Skillnaden är marginell i senare skede – vilket har bekräftas i praktiska mätningar. Vid tjocka beläggningsskikt kan det var lämpligt att bottna med självtorkande material.

Mer om weberfloor