Projekt: weber P-hus ROT

Reparation, underhåll och ytskydd för betong i parkeringshus

Parkeringshus är byggnader hårt ansatta av mekanisk nötning och klorider. Ett parkeringshus bör dimensioneras för samma typ av miljö som en brokonstruktion med avseende på belastning och omgivande skademekanismer.

Parkeringshus

Slitage

Rivstarter, dubbdäck och inbromsningar. Trånga utrymmen och tätt mellan pelare. Det är inte helt ovanligt att man ser mekaniskt slitage på både golv och väggytor i ett parkeringshus. Ibland kan det bästa alternativet vara att skapa rätt förutsättningar för att på ett rationellt sätt underhålla slitaget istället för att helt försöka undvika det.

Läs mer

Karbonatisering

All betong karbonatiserar, detta sker i princip på betong i alla miljöer och parkeringshus är inget undantag. Oftast kan karbonatiseringsskador ofta ses i undertak och även på balkar sittandes i undertaket. Karbonatisering är inget hot mot betongen i sig men möjliggör att armeringen kan börja korrodera vilket i sin tur leder till att betongkonstruktionen som helhet sakta bryts ner. Med enkla medel kan detta förlopp dock bromsas. Med ett karbonatiseringsbromsande ytskydd kan även en nytta dras ur både estetisk och slitagemässig synpunkt.

Läs mer

Klorider

Salt är orsaken till många skador på parkeringshusets golv och nedre delar av pelare och väggar. På vintern sprids mellan 100 och 200 ton salt ut längst våra vägar och en liten del av det hamnar i våra parkeringshus. Problemen uppstår när salt löses upp i vatten och därefter sakta sugs ner i betongkonstruktionen. När saltet nått tillräckligt djupt och kommer i kontakt med armeringsjärnen är korrosion en överhängande risk vilket likt karbonatiseringsskador leder till att betongen spjälkar och över tid tappar sin bärförmåga. Ibland ser man inte hur pass omfattande dessa skador är innan arbetet att öppna upp konstruktionen påbörjas.

Läs mer