Luftspaltbildande golv

Systembild

Ett golv kan utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är möjliga fuktkällor och då framför allt när det gäller källargolv. Fukt kan också komma från inomhusmiljön, genom läckage från vattenledningar eller från ytterväggen. Byggfukten är en annan fuktkälla som kan ställa till med stora problem, p.g.a. sin långa uttorkningstid.

  • Möjliggör uttorkning även efter ytbeläggning
  • Kan ventilera bort flyktiga föroreningar och tillskjutande fukt
  • Passar alla jämna och bärande underlag

Golvuppbyggnad med luftspaltbildande matta används på källargolv och liknande utrymmen där höga fuktnivåer råder alternativt vid skadesanering där emissioner önskas ventileras bort.

Relaterade produkter/system