Uppstart, körning rengöring av automatblandare D10

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Automatblandare D10 för småsäck.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Montera blandaraxeln och blandarröret. Anslut sedan vattenslangen och elkabeln. Fyll materialtråget med torrbruk. Ställ huvudströmbytaren på 1 – tryck på start. Siffran 0 ska visas i displayen. Titta i maskinens instruktionsblad för förklaring till felkoder. Ställ in materialblandningen med vattenventilen.

Rengöring

Plocka bort blandarröret och diska noggrant. Plocka bort blandaraxeln och spola rent med vatten. Tryck dit locket och spola rent med vatten.

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster